Site İçi Arama
Üye Girişi
Kullanıcı Adınız :
Şifreniz :
 
 
Duyurular
 »  5. OLAĞAN GENEL KURULU  ( 30.11.2021 )
 »  GENEL KURUL DUYURUSU  ( 13.11.2018 )
Anket
Ekeceğiniz buğday çeşidinin seçerken kalite değerlerinin yüksekliğine mi yoksa verim potansiyelinin yüksekliğine mi daha çok önem verirsiniz?
Kaliteye
Verime

Katkı Veren Kuruluşlar
İstatistikler
Online :
5
Bugün :
19
Toplam :
323031
Döviz Kurları
Dolar :
32.99 YTL
Euro :
35.86 YTL
Konya Hava Durumu
KONYA
TYDD Mevzuatları

                  TYDD MEVZUAT

 

    TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK

 

         HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI

 

Bakanlık Makamının 11.10.2013 tarih ve 312 sayılı

 

Olur’ları ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Bakanlık Makamının

 

25.07.2014 tarih ve 568 sayılı Olur’ları ile yapılmıştır.

 

 

 

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1- (1) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

 

hükümlerine göre, tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların yetkilendirilmesi

 

ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

MADDE 2- (1) Üretici örgütleri/ziraat odaları, dernek/vakıflar, şirketler ve serbest tarım

 

danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde; görev,

 

sorumluluk, izleme, değerlendirme ve denetim görevleriyle ilgili usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3- (1) 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 08/09/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmi

 

Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe

 

dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4- (1) Bu uygulama esaslarında geçen;

 

a) Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

 

b) Başkanlık: Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,

 

c) Dernekler/vakıflar: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle

 

danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahipleri veya çiftçiler tarafından ilgili

 

mevzuata göre kurulan tarımsal danışmanlık derneklerini/vakıflarını,

 

ç) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerini,

 

d) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere,

 

sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti

 

sunan, yetki belgesi sahibi kişileri,

 

e) Şirket: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi

 

alan kuruluşlara ve çiftçilere tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve Yönetmelik

 

hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişiliğe haiz tarımsal danışmanlık şirketlerini,

 

f) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık

 

şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam

 

ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

 

 

 

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

UYGULAMA ESASLARI

 

g) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Tarımsal Danışmanlık

 

Hizmet Bürosu: Tarımsal danışmanlık ve yayım hizmetlerinin yürütülmesi için, belirlenen

 

şartları taşıyan danışma ve kayıt tutma işlerinin yürütüldüğü faal işyeri,

 

ğ) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest

 

tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

 

ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret

 

karşılığında yürütülen hizmetleri,

 

h) Uygun görüş raporu: Tarımsal danışmanlık yetki belgesi talebinde bulunan kişi/kuruluş

 

için ilde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü ve en az bir teknik personelce, ilçede

 

İlçe Müdürü ve en az bir teknik personelce düzenlenen ve tarımsal danışmanlık faaliyetlerini

 

yürütmek için faal web sitesi, gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir raporu,

 

ı) Üretici örgütleri: Sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri,

 

üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,

 

i) Yetki belgesi: Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal

 

danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,

 

j) Yönetici: Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda tarımsal danışmanlık faaliyetlerinin

 

yürütülmesini sağlayan, tarımsal alanda lisans ve üstü mezunu kişiyi,

 

k) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,

 

l) Ziraat odaları: İlgili Kanuna göre kurulmuş olan ve çiftçilerin üye oldukları meslek kuruluşlarını

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilecek Kişi ve Kuruluşlar

 

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kişi ve kuruluşlar

 

MADDE 5- (1) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirlenmiştir.

 

a) Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

 

b) Tarım danışmanı istihdam eden dernekler ve vakıflar,

 

c) Sözleşme karşılığında çiftçilere/tarımsal işletmelere, üretici örgütlerine/ziraat odalarına

 

tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarım danışmanı istihdam eden

 

şirketler,

 

ç) Çiftçilere/tarımsal işletmelere, üretici örgütlerine/ziraat odalarına tarımsal danışmanlık

 

hizmeti sunmak üzere sözleşme imzalayan serbest tarım danışmanları.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Üretici Örgütlerine/Ziraat Odalarına

 

Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,

 

Şube Açmalarına ve Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin

 

Usul ve Esaslar

 

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri

 

MADDE 6- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarım danışmanı istihdam

 

eden üretici örgütlerine ve ziraat odalarına, Bakanlık tarafından yetki belgesi verilir. Yetki

 

belgesi için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan

 

yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.

 

(2) Yetki belgesi başvurusunda bulunan üretici örgütleri ve ziraat odaları web sitesi kurmak

 

ve faal durumda tutmak zorundadır.

 

(3) Yetki belgesi başvurusunda bulunan üretici örgütleri ve ziraat odaları; İl Teknik Komitesince

 

belirlenen tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetine yönelik materyal bulundurmak zorundadır.

 

Başkanlık gerek gördüğü durumlarda İl Teknik Komitesinin bu konudaki kararını

 

değerlendirerek görüşülmek üzere Merkez Teknik Komitesine sunar.

 

(4) Yetki belgesi başvurusunda bulunan üretici örgütleri ve ziraat odaları; İl Teknik Komitesinin

 

belirlediği bölümlerde tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır.

 

(5) Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

 

a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-1a),

 

b) Tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve tarım danışman istihdam etmek için yetkili

 

kurul kararı,

 

c) Uygun görüş raporu,

 

ç) İstihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin

 

onaylı sureti, tarım danışmanına ve varsa yöneticiye ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna

 

kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal

 

güvenlik kurumundan alınan onaylı belge. Danışmanlık hizmet alımı yapılmışsa, hizmet sözleşmesinin

 

onaylı sureti ve danışmanların onaylı sertifika suretleri.

 

(6) Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle

 

İlçe/Şube Müdürü tarafından onaylanır.

 

(7) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin

 

İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelenerek,

 

uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları

 

onaylayarak arşive kaldırır.

 

(8) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-1b formu

 

doldurularak Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını

 

isteyebilir.

 

 

 

(9) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen üretici örgütü/ziraat odası bürosunu değiştirdiğinde

 

yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne,

 

İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır.

 

a) Bu Uygulama Esaslarının 6 ncı maddesi, beşinci fıkrası, a) ve c) bentlerinde belirtilen

 

belgeler,

 

b) Adres değişikliğine ilişkin yetkili kurul kararı,

 

c) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi.

 

ç) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar,

 

bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan

 

başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri

 

evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

 

d) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek

 

üzere İl Müdürlüğünce Ek-1ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi

 

ile birlikte Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.

 

(10) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen üretici örgütü/ziraat odası mevcut tarım

 

danışmanı sayısının artırılmasına yönelik yeni tarım danışmanı istihdam ettiğinde aşağıdaki

 

belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmelidir.

 

a) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti,

 

tarım danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge,

 

onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan

 

onaylı belge,

 

b) Uygun görüş raporu.

 

c) İstihdam edilen yeni tarım danışmanı için düzenlenen belgeler, üretici örgütü/ ziraat

 

odasının bürosu ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne

 

gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

 

İl Müdürlüğü Başkanlığa bilgi verir.

 

(11) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen üretici örgütü/ziraat odası bir tarım danışmanının

 

yerine başka bir tarım danışmanı istihdam ettiğinde, sadece 6 ncı madde, onuncu

 

fıkra, a) bendindeki belgeler istenir.

 

(12) Üretici örgütü/ ziraat odası yönetici istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne

 

teslim etmek zorundadır.

 

a) Yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, varsa sertifika sureti, ilgili

 

meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti

 

ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan onaylı alınan belge,

 

b) Uygun görüş raporu.

 

c) İstihdam edilen yönetici için düzenlenen belgeler, üretici örgütü/ ziraat odası bürosu

 

ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl

 

Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa

 

bilgi verir.

 

 

 

Şube açmalarına ilişkin esaslar

 

MADDE 7 (1) Üretici örgütü/ziraat odası; çalışmasını aksatmamak ve hizmet kalitesini

 

düşürmemek koşuluyla, üretici örgütü/ ziraat odasının kendi biriminin bulunmaması durumunda

 

faaliyette bulunmak üzere yetki aldıkları ilin ilçelerinde şube açabilir. Şube izni için

 

başvurular büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl

 

Müdürlüğüne yapılır.

 

(2) Üretici örgütü ve ziraat odasının, bulunduğu ilin ilçesinde şube açabilmesi için merkezinde

 

yönetici hariç en az dört tarım danışmanının, ilçede şube yöneticisi hariç olmak üzere

 

en az iki tarım danışmanının istihdam edilmesi zorunludur. İstihdam edilen tarım danışmanlarından

 

biri lisans mezunu olmalıdır.

 

(3) Şube açılmasına ilişkin yapılan başvuruda;

 

a) Şube açılması için yetkili kurul kararı,

 

b) Yetki belgesinin İl/İlçe Müdürlüğü onaylı sureti,

 

c) Şube yöneticisinin varsa danışmanlık sertifika sureti, imzalanan hizmet sözleşmesinin

 

sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı

 

sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan belge,

 

ç) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti,

 

tarım danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge,

 

onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan

 

onaylı belge,

 

d) Şubenin adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri,

 

e) Uygun görüş raporu.

 

(4) İlçe Müdürlüğü dosya üzerinde gerekli incelemeyi yapar, uygun olanları onaylayarak İl

 

Müdürlüğüne gönderir. İl Müdürlüğü gerekli incelemeyi yapar, uygun olanları onaylayarak arşive

 

kaldırır ve şubenin açılışına onay verilmek üzere Ek-1c formunu doldurarak Başkanlığa gönderir.

 

(5) Şubelerin yapacakları iş ve işlemlerden merkezdeki üretici örgütü/ ziraat odası birinci

 

derecede sorumludur.

 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar

 

MADDE 8- (1) Üretici örgütü ve ziraat odası, tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve danışman

 

istihdam etmek için yetkili kurul kararı almak zorundadır.

 

(2) Üretici örgütü/ ziraat odası bünyesinde dört ve daha fazla sayıda tarım danışmanı istihdam

 

ediyorsa yönetici istihdam etmek zorundadır. Bir yönetici yirmiden fazla tarım danışmanından

 

sorumlu olamaz.

 

(3) İstihdam edilecek tarım danışmanlarından en az biri lisans mezunu ve ayrıca danışmanlar

 

içerisinden en az biri farklı bir bölümden sertifika sahibi olmalıdır.

 

(4) Üretici örgütü/ ziraat odası bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanı sayısı beş

 

ve üzeri olduğunda istihdam edilen tarım danışmanlarının en az yüzde yirmisi kadın olmalıdır.

 

 

 

(5) Üretici örgütünün veya ziraat odasının başkanı, istihdam edilecek tarım danışmanının

 

ve yöneticinin işverenidir.

 

(6) İstihdam edecekleri tarım danışmanları ve yönetici ile taraflarca hazırlanan istihdam

 

sözleşmesi imzalanır ve bu kişilere ilişkin bilgiler bulundukları ilin, İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.

 

Danışman ve yönetici ile imzalanacak sözleşmenin süresi en az iki yıl olmalıdır.

 

(7) Başkan ve yönetici sertifika sahibi olsa bile tarım danışmanlığı yapamaz.

 

(8) Üretici örgütü/ziraat odasını Bakanlığa karşı başkan/yönetici temsil eder.

 

(9) Üye olan her çiftçinin, tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.

 

Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler yazılı müracaatları ile sisteme dâhil olurlar.

 

(10) Bünyesinde tarım danışmanı istihdam ediyorsa, üretici örgütü/ziraat odası ile tarımsal

 

danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler arasında Başkanlıkça bir örneği

 

hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalanır.

 

(11) Üretici örgütü/ziraat odası tarafından tarımsal danışmanlık şirketlerinden/serbest

 

tarım danışmanlarından hizmet satın alınabilir ve Başkanlıkça bir örneği hazırlanan hizmet

 

sözleşmesi imzalanır. Hizmet sözleşmesinde, ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına

 

uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir.

 

(12) Yönetim Kurulu, tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili bütün hususlardan sorumludur.

 

(13) Sisteme yeni dâhil olan çiftçilerin isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.

 

(14) Kuruluş kanunlarında şirket kurabileceklerine dair hüküm olan üretici örgütleri, ziraat

 

odaları, bu Uygulama Esasları hükümlerine uygun olarak tarımsal danışmanlık şirketi kurabilirler.

 

(15) İstihdam edilecek yönetici ve tarım danışmanlarının; iş tanımı, işe başlama, işten

 

çıkarılma ve sosyal hakları sözleşmelerinde belirlenir.

 

(16) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet

 

verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir

 

tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.

 

(17) İstihdam edilen tarım danışmanları sorumlu oldukları çiftçileri, ikamet yerleri ve üretim

 

konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır, çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini

 

bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.

 

(18) Girdi satışı yapan üretici örgütü ve ziraat odası, satışta görevli teknik personel dışında

 

tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır. İstihdam edilen danışman girdi satışında

 

görevlendirilemez.

 

(19) Danışmanlık hizmetleri ile ilgili çalışmalara ilişkin her türlü belge ve bilgi Bakanlığın

 

veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurulur.

 

(20) Sisteme dâhil olan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada çiftçinin sisteme

 

dâhil olduğu tarihteki işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, gerçekleştirilen bireysel

 

görüşmeler ile işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimlerini gösterir bilgiler ve

 

ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

 

 

 

(21) Üretici örgütü faaliyet alanına uygun sertifika sahibi danışman istihdam eder veya

 

danışmanlık hizmeti satın alır.

 

(22) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilen yönetici ve danışmanlar tarım

 

danışmanlığı dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Derneklere/Vakıflara

 

Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,

 

Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

 

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri

 

MADDE 9- (1) Bu Uygulama Esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal danışmanlık

 

derneklerine ve vakıflarına yetki belgesi verilir. Yetki belgesi için başvuru büronun bulunduğu

 

yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.

 

(2) Yetki belgesi başvurusunda bulunan dernekler/vakıflar web sitesi kurmak ve faal durumda

 

tutmak zorundadır.

 

(3)Yetki belgesi başvurusunda bulunan dernekler/vakıflar; İl Teknik Komitesince belirlenen

 

tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetine yönelik materyal bulundurmak zorundadır. Başkanlık

 

gerek gördüğü durumlarda İl Teknik Komitesinin bu konudaki kararını değerlendirerek

 

görüşülmek üzere Merkez Teknik Komitesine sunar.

 

(4) Yetki belgesi başvurusunda bulunan dernekler/vakıflar; İl Teknik Komitesinin belirlediği

 

bölümlerde tarım danışman istihdam etmek zorundadır.

 

(5) Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

 

a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-2a),

 

b) Sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduğunu gösteren

 

tüzüğünün/vakıf senedinin onaylı örneği ve üye listeleri,

 

c) Uygun görüş raporu,

 

ç) İstihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin

 

onaylı sureti, tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, yöneticiye ait varsa sertifika sureti,

 

ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı

 

sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge.

 

d)Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle

 

İlçe/Şube Müdürü tarafından onaylanır.

 

(6) Yetki belgesi düzenlenebilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları

 

ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelenerek,

 

uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun

 

olanları onaylayarak arşive kaldırır.

 

 

 

(7) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-2b formu

 

doldurularak Başkanlığa gönderilir.

 

(8) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen dernekler/vakıflar bürosunu değiştirdiğinde

 

yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne,

 

İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır.

 

a) Bu uygulama esasının 9 uncu maddesi, beşinci fıkrası, a) ve c) bentlerinde belirtilen

 

belgeler,

 

b) Adres değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı,

 

c) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi,

 

ç) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar,

 

bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan

 

başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri

 

evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

 

d) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek

 

üzere İl Müdürlüğünce Ek-2ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi

 

ile birlikte Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.

 

(9) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen dernekler/vakıflar mevcut tarım danışmanı

 

sayısının artırılmasına yönelik yeni tarım danışmanı istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri

 

İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmelidir.

 

a) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti,

 

tarım danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge,

 

onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan

 

onaylı belge,

 

b) Uygun görüş raporu.

 

c) İstihdam edilen yeni tarım danışmanı için düzenlenen belgeler, dernekler/vakıfların

 

bürosu ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir.

 

İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü

 

Başkanlığa bilgi verir.

 

(10) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen dernekler/vakıflar bir tarım danışmanının

 

yerine başka bir tarım danışmanı istihdam ettiğinde, sadece 9 uncu madde, dokuzuncu fıkra,

 

a) bendindeki belgeler istenir.

 

(11) Dernekler/vakıflar yönetici istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne

 

teslim etmek zorundadır.

 

a) Yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, varsa sertifika sureti, ilgili

 

meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan sureti

 

ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

 

b) Uygun görüş raporu.

 

 

 

c) İstihdam edilen yönetici için düzenlenen belgeler, dernekler/vakıfların bürosu ilçede

 

ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri

 

evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa

 

bilgi verir.

 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar

 

MADDE 10- (1) Üyelerine sadece tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan

 

dernekler ve vakıfların kuruluşları, tabi oldukları mevzuata göre yapılır ve tüzüklerinde/vakıf

 

senetlerinde danışmanlık hizmeti vermek üzere kuruldukları açık olarak belirtilir.

 

(2) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet

 

verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir

 

tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.

 

(3) Dernekler/vakıflar bünyesinde dört ve daha fazla sayıda tarım danışmanı istihdam

 

ediyorsa yönetici istihdam etmek zorundadır. Bir yönetici yirmiden fazla tarım danışmanından

 

sorumlu olamaz.

 

(4) İstihdam edilecek tarım danışmanlarından en az biri lisans mezunu ve ayrıca danışmanlar

 

içerisinden en az biri farklı bir bölümden sertifika sahibi olmalıdır.

 

(5) Dernekler/vakıflar bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanının sayısı beş ve üzeri

 

olduğunda istihdam edilen tarım danışmanlarından en az yüzde yirmisi kadın olmalıdır.

 

(6) Tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına

 

göre alt çalışma gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara

 

yönelik olarak hazırlar ve uygular.

 

(7) Üye olan her çiftçinin, tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.

 

Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler yazılı müracaatları ile sisteme dâhil olurlar.

 

(8) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler ile dernek/vakıf arasında

 

Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalanır. Hizmet sözleşmesinde, ilin veya

 

hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik

 

düzenlemeler yapılabilir.

 

(9) Üye listeleri bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine gönderilir. Yeni üye olan çiftçilerin

 

isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.

 

(10) Fahri üyelerinin dışındaki üyelerinin tamamının çiftçi olması zorunludur.

 

(11) Tarımsal danışmanlık dernek veya vakfının başkanı, yönetici ve danışmanın işverenidir.

 

(12) Başkan ve yönetici, sertifika sahibi olsa bile danışmanlık yapamaz.

 

(13) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) İstihdam edecekleri

 

tarım danışmanları ve yönetici ile taraftarlarca hazırlanan istihdam sözleşmesi imzalanır

 

ve bu kişilere ilişkin bilgiler bulundukları ilin İl/ilçe Müdürlüğüne bildirilir. Danışman ve

 

yönetici ile imzalanacak sözleşmenin süresi en az iki yıl olmalıdır.

 

 

 

(14) Tarımsal danışmanlık dernek/vakfı, Bakanlığa karşı başkan/yönetici temsil eder.

 

(15)Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgi, Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek

 

kişilerin denetimine hazır bulundurulur.

 

(16) İstihdam edilen tarım danışmanları, her çiftçi için bir dosya hazırlar. Bu dosyada çiftçinin

 

sisteme dâhil olduğu tarihteki işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, aldığı

 

ücretli hizmetler, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler ile işletmenin mevcut durumundaki yıllık

 

değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

 

(17) İstihdam edilecek yönetici ve tarım danışmanlarının; iş tanımı, işe başlama, işten

 

çıkarılma ve sosyal hakları sözleşmelerinde belirlenir.

 

(18)Tarımsal danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilen yönetici ve danışmanlar tarım danışmanlığı

 

dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Şirketlere Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,

 

Şube Açmalarına ve Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine

 

İlişkin Usul ve Esaslar

 

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri

 

MADDE 11- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal danışmanlık

 

şirketlerine yetki belgesi verilir. Yetki belgesi için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne,

 

İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.

 

(2) Şirketin faaliyet alanında/alanlarında tarımsal girdilerin satışı ve bayiliği varsa yetki

 

belgesi verilmez.

 

(3) Tarımsal danışmanlık şirketinin ana merkezinde yönetici hariç en az dört tarım danışmanının

 

istihdam edilmesi zorunludur. İstihdam edilen tarım danışmanlarından en az biri lisans

 

mezunu ve ayrıca danışmanlar içerisinden en az biri farklı bir bölümden sertifika sahibi

 

olmalıdır. Ancak başka il veya ilçede şube açılması durumunda şube yöneticisi hariç olmak

 

üzere ilde en az dört, ilçede en az iki tarım danışmanının istihdam edilmesi zorunludur. İstihdam

 

edilen tarım danışmanlarından biri lisans mezunu olmalıdır.

 

(4) Yetki belgesi başvurusunda bulunan şirketler web sitesi kurmak ve faal durumda tutmak

 

zorundadır.

 

(5)Yetki belgesi başvurusunda bulunan şirketler; İl Teknik Komitesince belirlenen tarımsal

 

yayım ve danışmanlık hizmetine yönelik materyal bulundurmak zorundadır. Başkanlık gerek

 

gördüğü durumlarda İl Teknik Komitesinin bu konudaki kararını değerlendirerek görüşülmek

 

üzere Merkez Teknik Komitesine sunar.

 

(6) Yetki belgesi başvurusunda bulunan şirketler; İl Teknik Komitesinin belirlediği bölümlerde

 

danışman istihdam etmek zorundadır.

 

(7) Şirketi Bakanlığa karşı şirket yöneticisi veya yönetim kurulu başkanı temsil eder.

 

(8) Şirkete yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

 

 

 

a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-3a),

 

b) En az limited şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet alanlarından birinin tarımsal danışmanlık

 

hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura,

 

c) Adı, adresi, vergi numarası, var ise logosuna ait belgeler,

 

ç) Kurucularına, ortaklarına ait kimlik ve varsa diploma/çıkış belgesinin bulunduğu ilin

 

İl/İlçe Müdürlüğünce onaylı suretleri,

 

d) İstihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı

 

sureti, tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, yöneticiye ait varsa sertifika sureti, ilgili meslek

 

kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve

 

ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

 

e) Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin, şirket adına imza atmaya yetkili olduğunu

 

gösterir noter onaylı imza sirküleri,

 

f) Uygun görüş raporu,

 

g) Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle

 

İlçe/Şube Müdürü tarafından onaylanır.

 

(9) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin

 

İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak

 

arşive kaldırır.

 

(10) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-3b formu

 

doldurularak Başkanlığa gönderilir.

 

(11) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen şirketler bürolarını değiştirdiğinde yeniden

 

yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe

 

Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır.

 

a) Bu uygulama esasının 11 inci maddesi, sekizinci fıkrası, a), c) ve f) bentlerinde belirtilen

 

belgeler,

 

b) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi,

 

c) Adres değişikliğine ilişkin şirketin ortaklar kurul kararını gösteren ticaret sicil gazetesi

 

onaylı sureti,

 

ç) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar,

 

bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan

 

başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri

 

evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

 

d) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek

 

üzere İl Müdürlüğünce Ek-3ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi

 

ile birlikte Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.

 

(12) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen şirketler, mevcut tarım danışmanı sayısının

 

artırılmasına yönelik yeni tarım danışmanı istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe

 

Müdürlüğüne teslim etmelidir.

 

 

 

a) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti,

 

tarım danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge,

 

onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan

 

onaylı belge,

 

b) Uygun görüş raporu.

 

c) İstihdam edilen yeni tarım danışmanı için düzenlenen belgeler, şirket bürosu ilçede

 

ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri

 

evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa

 

bilgi verir.

 

(13) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen şirketler bir tarım danışmanının yerine

 

başka bir tarım danışmanı istihdam ettiğinde, sadece 11 inci madde, on ikinci fıkra, a) bendindeki

 

belgeler istenir.

 

(14) Şirketlerin mevzuat gereği yönetici sayısını artırması gerektiğinde; şirketler aşağıdaki

 

belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

 

a) Yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, varsa sertifika sureti, ilgili

 

meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti

 

ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

 

b) Uygun görüş raporu.

 

c) İstihdam edilen yönetici için düzenlenen belgeler, şirketin bürosu ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce

 

evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları

 

inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa bilgi verir.

 

Şube açmalarına ilişkin esaslar

 

MADDE 12- (1) Şirketler, çalışmalarını aksatmamak ve hizmetlerinin kalitesini düşürmemek

 

koşuluyla faaliyette bulunmak üzere izin aldıkları ilin ilçelerinde ve diğer il/ilçelerde şube

 

açabilirler. Şube izni için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü

 

olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.

 

(2) Başvuru sırasında;

 

a) Şube açılması yönünde şirketin ortaklar kurulu kararını gösteren ticaret sicil gazetesi

 

onaylı sureti,

 

b) Yetki belgesinin İl Müdürlüğü onaylı sureti,

 

c) İstihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı

 

sureti, tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, yöneticiye ait varsa sertifika sureti, ilgili meslek

 

kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve

 

ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

 

ç) Şubenin adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerine ait belgeler.

 

d) Şubenin büro ve teknik malzeme donanımına ilişkin bilgileri içeren bir dosya sunulur.

 

(3) İl Müdürlüğü dosya üzerinde gerekli incelemeyi yapar, uygun olanları onaylayarak arşive

 

kaldırır ve şubenin açılışına onay verilmesi amacıyla Ek-3c formunu doldurarak Başkanlığa

 

gönderir.

 

 

 

(4) Şubeler, çalışmalarında yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Şubelerin yapacakları

 

iş ve işlemlerden şirket birinci derecede sorumludur.

 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar

 

MADDE 13- (1) Şirketin ana sözleşmesinde, faaliyet alanlarından birinin tarımsal danışmanlık

 

hizmeti vermek üzere kurulduğu belirtilir.

 

(2) Şirket kuruluşunda, il sınırları esastır ve her danışmanlık şirketi kurulduğu ilde bulunan

 

çiftçilere hizmet verir. İlin büyüklüğü ve çiftçi potansiyeline göre şirket kuruluşunun gerçekleştiği

 

ilin ilçelerinde ve diğer il/ilçelerde de şube açılabilir. Açılan şubelerde yürütülen

 

tüm faaliyetlerden danışmanlık şirketi sorumludur. Şube açılması veya kapatılması durumunda

 

bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilir.

 

(3) Şirketler yönetici istihdam etmek zorundadır. Bir yönetici yirmiden fazla tarım danışmanından

 

sorumlu olamaz.

 

(4) Şirketler bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanının sayısı beş ve üzeri olduğunda

 

istihdam edilen danışmanlardan en az yüzde yirmisi kadın olmalıdır.

 

(5) Şirketlerde yönetici şirket ortağı dışında biri olmalıdır.

 

(6) Yöneticiler sertifikaları olsa bile yöneticilik görevleri devam ettiği sürece fiilen tarımsal

 

danışmanlık görevi yapamazlar.

 

(7) Hizmet verecekleri çiftçilerle ve/veya üretici örgütleri/ziraat odaları ile imzalanacak

 

sözleşmelerde Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi esas alınır. Hizmet sözleşmesinde;

 

ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya

 

yönelik düzenlemeler yapılabilir.

 

(8) Sözleşme imzalanan çiftçi/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının listesi bulunduğu ilin

 

İl/İlçe Müdürlüğüne gönderilir. Yeni sözleşme imzalayan çiftçi/çiftçi örgütleri/ziraat odaları

 

varsa isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.

 

(9) İstihdam edeceği tarım danışmanları ile taraflarca hazırlanan istihdam sözleşmesi

 

imzalanır.

 

(10) İstihdam edilen danışmanların listesi ve bu listedeki değişiklikler bulunduğu ilin

 

İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.

 

(11) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet

 

verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir

 

tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.

 

(12) İstihdam edilen tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim

 

konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır, çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini

 

bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.

 

(13) Şirketler danışmanlık hizmetlerini yürütecek büro ve teknik personel yeterliliğine sahip

 

olmalıdır. Bürolar, danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde tefriş

 

edilmeli, her türlü iletişim imkânı bulunmalı, gerekli alet ve eğitim malzemeleri ile donatılmış

 

olmalıdır. Bürolarda dışarıdan tanınmasını sağlayacak şekilde bir tabela bulunması zorunludur.

 

Bürolarda danışmanlık faaliyetlerinin dışında her hangi bir faaliyet yürütülmesi yasaktır.

 

 

 

(14) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) İstihdam edilen

 

yönetici ve tarım danışmanlarının iş tanımı, işe başlama ve işten çıkarılma tarihi ve sosyal

 

hakları sözleşmelerinde belirlenir. Danışman ve yönetici ile imzalanacak sözleşmenin süresi

 

en az iki yıl olmalıdır.

 

(15) Üretici örgütleri ile hizmet sözleşmesi imzaladıklarında, üretici örgütünün faaliyet

 

alanına giren konuda sertifika sahibi tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır.

 

(16) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından

 

yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurmakla yükümlüdür.

 

(17) Sözleşme imzalanan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada; çiftçinin sözleşme

 

tarihinde işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, aldığı ücretli hizmetler, sözleşme

 

ücretlerinin ödenme durumu, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut

 

durumundaki yıllık değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

 

(18) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilen yönetici ve danışmanlar tarım

 

danışmanlığı dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Serbest Tarım Danışmanlarına Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri ve

 

Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

 

Serbest tarım danışmanlarının başvuru işlemleri

 

MADDE 14- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak serbest tarım danışmanlarına

 

yetki belgesi verilir. Yetki belgesi için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne,

 

İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.

 

(2)Yetki belgesi başvurusunda bulunan serbest tarım danışmanları web sitesi kurmak ve

 

faal durumda tutmak zorundadır.

 

(3) Serbest tarım danışmanlarına yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir

 

a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-4a),

 

b) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi

 

ve fatura/serbest meslek makbuzu,

 

c) İlgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

 

ç) Tarımsal danışmanlık sertifikasının onaylı sureti, onaylı mezuniyet belgesi ve nüfus

 

cüzdanı sureti,

 

d) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair onaylı belge,

 

e) Danışmanlık bürosunun adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri,

 

f) Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri,

 

g) Uygun görüş raporu.

 

ğ)Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle

 

İlçe/Şube Müdürü tarafından onaylanır.

 

 

 

(4) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin

 

İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelenerek,

 

uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri İlçe Müdürlüklerinden gelen dosya

 

ve evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

 

(5) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-4b formu

 

doldurularak Başkanlığa gönderilir.

 

(6) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen serbest tarım danışmanı bürosunu değiştirdiğinde

 

yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe

 

Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile

 

yapılır.

 

a) Bu uygulama esasının 14 üncü maddesi, üçüncü fıkrası, a), b), c), e) ve g) bentlerinde

 

belirtilen belgeler,

 

b) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi.

 

c) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar,

 

bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan

 

başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri

 

evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.

 

ç) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek

 

üzere İl Müdürlüğünce Ek-4ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi

 

ile birlikte Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.

 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar

 

MADDE 15- (1) Sözleşme karşılığı çiftçilere/tarımsal işletmelere/üretici örgütlerine/ziraat

 

odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti verecek olan danışmanlar aşağıdaki esaslar dâhilinde

 

çalışır.

 

a) Serbest Tarım Danışmanı, tarım danışmanı sertifikasına sahip olmalıdır.

 

b) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecekleri çiftçilerle/tarımsal işletmelerle ve/veya üretici

 

örgütü/ziraat odası ile imzalanacak sözleşmelerde Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi

 

esas alınır. Hizmet sözleşmesinde; ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına

 

uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir. Bir tarım danışmanı,

 

18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet verebilir.

 

c) Sözleşme imzaladıkları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma

 

gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak

 

hazırlar ve uygular.

 

ç) Sözleşme imzaladıkları çiftçilerin/tarımsal işletmelerin/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının

 

listesini bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne gönderir. Yeni sözleşme imzalayan çiftçilerin/

 

tarımsal işletmelerin/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının isimleri altı ayda bir İl/İlçe

 

Müdürlüğüne bildirilir.

 

d) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek

 

kişilerin denetimine hazır bulundurmakla yükümlüdür.

 

 

 

e) Sözleşme imzaladığı her çiftçi için bir dosya hazırlar. Bu dosyada çiftçinin sözleşme

 

tarihinde işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, aldığı ücretli hizmetler, sözleşme

 

ücretlerinin ödenme durumu, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut durumundaki

 

yıllık değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

 

f) Serbest tarım danışmanları, tarım danışmanlığı dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.

 

MADDE 16- (1) Serbest tarım danışmanları, mesleki faaliyetlerini açtıkları bürolarda sürdürür.

 

(2) Bir tarım danışmanı sadece bir büro açabilir. Ancak fiziki koşullarının uygun olması

 

durumunda, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bir büroyu en fazla iki danışman kullanabilir.

 

(3) Bürolarda mesleki faaliyetlerinin dışında herhangi bir faaliyet yürütmeleri yasaktır.

 

(4) Bürolarda dışarıdan tanınmayı sağlayacak şekilde bir tabela bulunması zorunludur.

 

(5) Bürolar; tarım danışmanlığı mesleğinin yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde tefriş

 

edilmiş, gerekli alet ve eğitim malzemeleri ile donatılmış olmalıdır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi ve Kuruluşların Faaliyetleri,

 

Hizmet Verilecek Çiftçi Sayıları

 

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların faaliyetleri

 

MADDE 17- (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, çiftçilerle imzaladıkları

 

sözleşme kapsamında yapacakları tarımsal danışmanlık çalışmalarına ilişkin yıllık

 

program hazırlar.

 

(2) Program hazırlamada öncelikle çiftçilerin/tarımsal işletmelerinin mevcut durumlarını

 

ortaya koyan bir çalışma yapılır. Bu amaçla, mevcut durum tespit formu (Ek-5) kullanılır. Bu

 

formlar her çiftçi için ayrı doldurulur. Çiftçi kayıtları en az formdaki bilgiler olmak üzere ayrıca

 

bilgisayar ortamında tutulur.

 

(3) Sözleşme imzalanan çiftçi/çiftçi grubunun tarımsal üretimde karşılaşmış oldukları

 

problemler ve bu problemleri ortaya çıkaran nedenler belirlenir. Bu amaçla problem analizi

 

çalışması yapılır.

 

(4) Yapılan bu çalışmaya uygun olarak, tarımsal üretime ilişkin tespit edilen sorunlar bir

 

öncelik sıralamasına tabii tutularak, belirlenen problemlerden hangilerinin öncelikli olarak çözüleceğine

 

karar verilir.

 

(5) Bu çalışmalar sırasında tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, ilin

 

ve çiftçilerin tarımsal sorunları hakkında İl/İlçe Müdürlüğü ile işbirliği yaparlar.

 

(6) Bunun sonucunda, sözleşme kapsamında yapılacak faaliyetlerin konu ve içerikleri belirlenir.

 

18

 

(7) Şirketler, üretici örgütleri, ziraat odaları, dernekler, vakıflar ve serbest tarım danışmanları,

 

belirtilen esaslara uygun olarak; yıllık programların hazırlanmasından ve istenen zamanda

 

bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesinden sorumludur.

 

(8) Hazırlanan yıllık programlar; tarımsal danışmanlık şirketlerinde programı hazırlayan

 

danışman ve şirket yöneticisi tarafından; üretici örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal

 

danışmanlık derneklerinde/vakıflarında programı hazırlayan danışman, varsa yönetici ve işveren

 

tarafından serbest tarım danışmanlarının ise kendileri tarafından imzalanır.

 

(9) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; yıllık programda yer alan ve

 

ay içerisinde yapacakları faaliyetleri ile bireysel işletme ziyaretlerini kapsayan aylık faaliyet

 

programlarını hazırlar. Hazırlanan aylık faaliyet programını, sözleşme imzaladığı çiftçilere katılımlarını

 

sağlamak üzere duyururlar.

 

(10) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, altı aylık dönemler halinde

 

bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine faaliyet gerçekleşme raporlarını gönderirler.

 

(11) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, her yılın yıllık değerlendirme

 

raporunu, izleyen yılın ocak ayında bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine gönderirler.

 

(12) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; program hazırlanması, faaliyet

 

gerçekleşmelerinin bildirilmesi ve izlenmesinde Bakanlık tarafından hazırlanacak formları

 

kullanırlar.

 

(13) İzleme/değerlendirme sisteminde; tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların

 

faaliyetleri, belirli dönemlerde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüğü uzmanları tarafından

 

izlenir.

 

(14) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek bütün kişi ve kuruluşların faaliyetleri en az

 

yılda bir defa olmak üzere bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüğü uzmanları tarafından değerlendirilir.

 

(15) Üretici örgütlerinde/ziraat odalarında, şirketlerde, dernek/vakıflarda görev yapan

 

tarım danışmanları ve serbest tarım danışmanları ve yöneticiler, Bakanlığın görev alanına

 

giren konularda kontrol veya denetim yetkisi veren sertifikaya sahip olsalar bile tarımsal danışmanlık

 

hizmeti ile birlikte söz konusu görevleri yürütemezler ve sorumlu yöneticilik yapamazlar.

 

(16) Üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal danışmanlık dernek/vakıfları, tarımsal yayım

 

ve danışmanlık hizmeti sundukları üyeleri ile Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalar.

 

(17) Tarım danışmanları sahip oldukları sertifikada belirtilen bölümde danışmanlık hizmeti

 

verebilirler.

 

(18) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Tarımsal danışmanlık