Site İçi Arama
Üye Girişi
Kullanıcı Adınız :
Şifreniz :
 
 
Duyurular
 »  5. OLAĞAN GENEL KURULU  ( 30.11.2021 )
 »  GENEL KURUL DUYURUSU  ( 13.11.2018 )
Anket
Ekeceğiniz buğday çeşidinin seçerken kalite değerlerinin yüksekliğine mi yoksa verim potansiyelinin yüksekliğine mi daha çok önem verirsiniz?
Kaliteye
Verime

Katkı Veren Kuruluşlar
İstatistikler
Online :
2
Bugün :
147
Toplam :
308858
Döviz Kurları
Dolar :
32.43 YTL
Euro :
34.56 YTL
Konya Hava Durumu
KONYA
Dernek Tüzüğü

KONYA ÖNDER ÇİFTÇİ DERNEĞİ

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: "Konya Önder Çiftçi Derneği"dir.
Derneğin merkezi Konya'dır. 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Dernek, Tarımsal yayımın temel amaçları kapsamında;

  1. Üretimin her aşamasında ilgili konularda çiftçilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, ilgili mevzuatlara uygun tarımsal uygulamaları katılımcı yaklaşımla yapmak,
  2. Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,

e) Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için üyeleri ve diğer çiftçileri bilgilendirmek,
ç) Üyelerin tarımsal işletmelerini daha rekabetçi bir yapıya kavuşturabilmeleri ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak,
d) Çiftçilere işletme ekonomisi yayımı için gerekli çalışmalarda bulunmak,
e) Üyelerin gelişimi planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve işletmelerine özgü sorunların çözümüne yönelik yayım yapmak,
f) Üyelerin mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yürütmek,
h) Üyelerin faaliyetleriyle ilgili veri toplamak ve kayıt tutmak,
ı) Üyelerin şirketleşme çalışmalarına, yardımcı olmak suretiyle bulundukları yerde kalkınmalarına katkıda bulunmaktır.


Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri


1-Tarımsal Yayım,   Danışmanlık ve Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Bölge çiftçilerine yönelik olarak kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek ve geliştirmek,
7-Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, çay, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,      
10- Kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12- Kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı temsilcilikler açmak,
14- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

Derneğin Faaliyet Alanı

 

Dernek, Toplumsal Hayatı Geliştirme ve Destekleme hizmetleri alanında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Üyelikten Çıkma

 

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.